ŞATANİST ARAPLAR DİNLERİNİ ZULÜMLE KABUL ETTİRDİLER.


 

Arapların Şatanist olduklarını ben demiyorum. 1300 önce İslam öncesi inandıkları dinleri yazan ve İslam’ın kendilerini ne tür pisliklerden kurtardığını yazan İbni İshak, peygamberin arkadaşlarından ve onların çocuklarından derleyerek yazmış, ondan 70 yıl kadar sonra da İbni Hişam El Kalbi yazdıklarını bulup kitap yapmış. Ben de İngilizcesinden dilimize çevirdim.

Okuyalım;

El Enazi Ebu Ali bize anlattı ve dedi ki ; Ali b. Aş Şebbah bize anlattı ve dedi ki; Ebu Münşir bize bildirdi. Dedi i; Babam bana Ebu Şalih’ten o da İbn Abbas’tan naklen dedi ki;

El Uzza'nın kazılardan elde edilen  değişik putları

El Uzza’nın kazılardan elde edilen
değişik putları

El Uzza, Batnı Nahle’de üç hurma ağacında yaşayan bir dişi şeytandı. Peygamber Mekke’yi fethettiğinde Halid b. Velid’i göndererek dedi ki;

-Batnı Nahle’de üç Semüre (hurma) ağacı bulacaksın! Birincisini kes!

Gitti, kesti. Döndüğünde peygamber sordu;

-Bir şey gördün mü?

-Hayır! Dedi.

İkincisini de kes! Gitti kesti. Döndüğünde sordu;

Bir şey gördün mü?

-Hayır! Dedi.

Üçüncüsünü de kes! Buyurdular.

Gitti, fakat ne görsün, önünde saçları karmakarışık, elleri ensesinde dişlerini gıcırdadıp duran bir cadı, arkasında da Dubeyye (B. Harami aş Şeybani) as Sulami bekçisi. Halid’i görünce dedi ki;

-Ey Uzza, bir saldırış saldır da beni yalancı çıkarma!

-Yürü Halid’in üstüne, eteklerini dola, örtünü kaldır!

-Çünkü bu gün sen Halid’i öldürmezsen,

Utanç içinde devrileceksin! Kendini koru!

Halid dedi ki;

-Ey Uzza, seni inkâr gerek, sana övgü değil!

-Gördüm ki Allah seni alçaltmış!

Sonra ona vurdu, başını kopardı, o anda cadı simsiyah bir kömür oldu. Sonra ağacı kesti ve bekçisi Dubeyye’yi de öldürdü. Peygambere gelerek olanları anlattı.

Buyurdular ki;

Ürdün Petra'da Ay Tanrısı Düşira ve üç kızı Menat, El Lat ve El Uzza için adanmış Sabi tapınağı

Ürdün Petra’da Ay Tanrısı Düşira ve üç kızı Menat, El Lat ve El Uzza için adanmış Sabi tapınağı

İşte Uzza! Artık Araplar için Uzza yok. Bu günden sonra ona tapılmayacak!”

Sabilerin din kitabı Cinze d Rabba(Öğretmen Ze Cin’i- Hazine) yaratılış efsanesinde geçtiğine göre, Müslümanların euzubesmelede lanetleyip Allah’a sığındığı dişi şeytan Er Ruha’dır.

O bu dünya hariç güneş sistemimizdeki ilk yedi gök cisminin ve 12 burç dahil 63 gök cisminin anasıdır. Evreni doğuran büyük Gök Ana’nın kızıdır ve “Küçük gök Ana’dır. El Uzza, Kâbe’ye M.Ö.600lerde bölgede yaşamış Sabi Nebatilerin Ay Tanrıları Düşara ve onun üç kızı Menat, El Lat ve El Uzza inancından gelmiştir. Allah adı da hem düşara’nın hem de Kâbe putu Hubel’in ululanmış adıdır. Peygamberin sağlığında Yemame, Yemen-Necran, Mekke’de Varaka, Busra manastırındaki episkopos Bahira (Bahira adı da Kabeye sokulan ilk dört puttan birinin adıdır, aynı kaynak) da Nasturi, namaz kılan Sünni Müslüman gibi ibadet eden Hristiyanlardılar ve Rahman ve Rahim Allah’a tapınıyorlardı.

Kendilerine de “Hanifler” diyorlardı.

Kâbe’deki o Hubel putu da insan bedenli, keçi başlı şeytandı ve Uzza’nın da hem babası hem de kocasıydı. 63 Gök cisminin de babasıydı.

İbni Hişam Hubel ve kızlarını anlatmaya devam ediyor;”

“Kureyş kabilesinin Uzza’yı seçtiği gibi Şakif kabilesi de Lât’ı seçmişti.

Aynı şekilde Evs ve Hazreç de Menat’ı seçmişlerdi. Fakat hepsi de Uzza’ya büyük saygı gösterirlerdi.

“Vadd, Süva, Yegüs, Ye’ük ve Nesr’i bırakmayın!” ayetinde geçen Amr b. Luhayy’ın getirdiği beş puta ise buna verdikleri kadar değer vermiyorlardı. Sanıyorum ki bu putlara uzak olmalarından kaynaklanıyordu.

Kureyş gibi Gani ve Bahila kabileleri de Uzza’ya taparlardı. Peygamber Halid’i gönderdi, o da ağaçları kesti, evi yıktı, putu kırdı.

Hubel Putu Kureyş’in Kâbe içinde ve çevresinde de putları vardı. Onlara göre bunların en büyüğü Hubel’di.

Duyduğuma göre bu kırmızı akik taşından yapılmış insan şeklinde bir puttu. Sağ kolu kırıktı. Kureyş onu bu şekilde almış, sonra ona altından bir kol yapmışlardı.

Onu ilk diken Hüzeyma b. Müdrike b. El Ya’s b. Muzar’dı. Bu yüzden ona “Hüzeyma’nın Hubel’i” diyorlardı.

M.Ö.200'lere ait kazılarda bulunan bir Keçibaşlı Hubel putu

M.Ö.200’lere ait kazılarda bulunan bir Keçibaşlı Hubel putu

O Kâbe’nin içinde bulunuyordu ve önünde yedi fal oku vardı.

Oklarını birisinde “Şarih=Saf) yazılıydı, diğerinde “Mulşak=Saf değil-iğreti” yazılıydı. Doğan çocuğun kendilerinden olup olmadığından şüphelendiklerinde, önce Hubel’e adak sunarlardı ve ardından fal oklarını çekerlerdi. “Şarih” çıkarsa çocuğu kabul ederler, “Mulşak” çıkarsa ret ederlerdi. Ölüm üstüne ve nikâh üstüne de bir ok vardı. Diğerini öğrenemedim.

Bir mesele, bir anlaşmazlık olduğunda, bir yola veya ticarete niyetlendiklerinde gelirler, onun önünde fal okları çekerlerdi. Ne çıkarsa ona göre hareket ederler, karar verirlerdi.

Abdülmutallip, onun yanında oğlu peygamberin babası Abdullah hakkında fal oku çekmişti. Ebu Süfyan b. Harb’in Uhud günü muzaffer olduğunda hitap ettiği put da budur.

-Yücel Hubel! (Yani, Dinin yücelsin!)

Peygamber de şöyle karşılamıştı.

-Allah hepsinden büyük, hepsinden yücedir!…”

 

Şimdi bir de iğrenç Arap adetlerini görelim.

“El Ukeysir Putu;

Kuzza’nın, Lehm’in, Cüzzam’ın, Âmila ve Gatafan’ın Suriye boylarında “El Ukeysir adlı bir putları vardı.

Züheyr b. Ebu Sulma ondan şöyle bahseder;

-Ukeysir’in kutlu taşlarına and içtim,

Başların ve bitlerin kazındığı yere and içtim!”

Sabiler ve Yezidiler yıkanmazlar, putu, Kâbe’yi ziyaret edip hac yaptıklarına başlarını kazıtırlar ve günahlarından arınırlardı. Bunun dışında yıkanarak saçlarını kestirmek, tıraş olmak ise bağışlanmamış günahlarla yaşamaya razı olmak demekti. Bunlar da Kâbe’ye gidemediklerinde putlara kurban kesip tavaf eden, tıraş olan Yezidilerdir. Şiir’de anlatılan bu pisliktir.

İbni Hişam anlatmaya devam ediyor iğrençliği;

“El Enazi anlattı, dedi ki; Bize Ali b. Aş Şabbah anlattı, dedi ki, Hişam b. Muhammed şöyle dedi; Bana künyesi Ebu Bişr olan Amir b. Şibl adında bir adam anlattı. Adam Carm kabilesindendi, dedi ki;

“Kuzaa, Lahm, Cüzâm kabilelerinin “El Ukeysir” adlı bir putları vardı. Ona hac ederlerdi. Onlardan birisi ne zaman başını tıraş etse her saç demetiyle birlikte bir avuç unu sıkıştırarak atardı. (Ebu’l Münzir dedi ki, “El kurrata” bir avuç dolusu demektir.)

Keçi başlı tanrı şeytan Bafomet ibadeti Hristiyanlık öncesi Roma'da yaygın bir dindi. Ükmeizde Karadeniz bölgesi "Paflagonya", Samsun Bafra, Muğla Bafa gölü, Kıbrıs Baf şehirleri adını bu şeytandan alır.

Keçi başlı tanrı şeytan Bafomet ibadeti Hristiyanlık öncesi Roma’da yaygın bir dindi. Ükmeizde Karadeniz bölgesi “Paflagonya”, Samsun Bafra, Muğla Bafa gölü, Kıbrıs Baf şehirleri adını bu şeytandan alır.

Yine dedi ki;

İşte Havazinliler onu tam bu sırada ziyaret ederlerdi. Eğer bir avuç una saçla birlikte atılmazdan evvel yetişirse sahibine derdi ki;

Unu bana ver, ben Havazin’den bir muhtacım!

Eğer yetişemezse, saçı, bitleri ve unları ile birlikte alır, ondan bir ekmek pişirir yerdi.

Carm ve Cüzam oğulları, El Akik denilen bir su yüzünden peygamberin önünde kavga etmişlerdi. Allah’ın elçisi Carm lehinde hüküm vermişti. Bunun üzerine Carm’den Mu’aviye b. Abd el Uzza b. Zira şu beyitleri söyledi;

Gerçekten bildiğiniz gibi ben Carm’dan biriyim,

Topluluklar peygamberin yanında bir araya geldiklerinde,

Siz onun hükmüyle ikna olmadıysanız da

Ben peygamberin hükmüyle tamamen ikna olmuşum!

Carm’ı görmediniz mi? Nasıl yükseldi babalarınız?

Bitlerle birlikte Ukeysir’in kuyularına dalarlarken!

Bir avuç un atılırken der ki “Bitsiz at!”

Ben Havazin’li bir muhtacım!”

 

İslam ile kim şereflenmiş?

Araplar mı Türkler mi?

Bir insan bunu nasıl yiyebilir?

Keçi başlı insan bedenli Hubel “Tahıl, Bereket Ay tanrısı ululanmış adıyla Allah putu

Güneş tanrısının şefaatinden kovuldukları için cüce/Mecüc çöl cin ve şeytanlarından medet umanlar yiyebilirmiş.

Bunlar küçük erkek çocuklarına aşık olan kulamparalardı ve halen de bunları bize din diye dayatmaktadırlar;

El Muşakkıb el Abdi, Amr b. Hind’e bununla ilgili şu beyti söyledi;

“Küçücük oğlanlar taşlarını tavaf ediyorlar,

Kaşları henüz kararmamış küçükler

Hucn-Sübyan demektir.”

Bu El Muşakkıb el Abdi adlı Arap ta tam bir kulampara, sübyancı olmasa o çocuklara âşık olup beyit düzmezdi.

Arapların Roma’nın Hristiyanlık dayatmasıyla, Nasturi-Süryani Hristiyan mezheplerinden uyarladığı İslam ile millet olmaya çalıştıkları günlerden binlerce yıl öncesi Türkler yeryüzüne hükmeden kavimdi.

Bu yüzden, 1300 yıl önce Horasan’da Cürcan’da, İran’da İranlıların satışa getirmeleriyle biraz da dedelerimizin Arapları hakir görmeleriyle aldığı yenilgiler sonucu bağlandıkları direklerde, “Ya Müslüman olun ya da ırzlarına geçeriz, öldürürüz, köle pazarında satarız” tehditleri sonu Müslüman olan veya olmayıp ölümü seçen ŞEREFLİ DEDELERİNE KÜFÜR EDEN, Arap ırkçılığına kapılmış Müslüman veya Hristiyan ya da Musevi olmakla övünen hainlerden olmamakla övünüyorum.

Çünkü Yemennli Adnani kabilesine soyunu dayayan Bizans işbirlikçisi Yahudi Muhammet, Yemenli soydaşlarına da İslam’ı “kılıç ve tecavüzle” dayatır. İbni Hişam’dan okuyalım;

“Allah’ın elçisi Mekke’yi fethettiğinde Araplar Müslüman oldukları ve temsilcileri ona geldikleri zaman Cerir b. Abd Allah da Müslüman olarak gelmişti.

(Peygamber Muhammet’in da babasının adı Ab Allah’tı, Cerir bin Abd Allah ta Muhammet’in babasının adaşıdır. Ve bu ad İslam öncesi döneme aittir. Çünkü İslam’a girişi ve peygambere biat edişi anlatılıyor. Allah adının İslâm öncesi put oluşuna en büyük deliller arasında bu adlar önemli yer tutarlar. Ayrıca bu cümle Allah’ın İslâm öncesi put olduğun, tartışmaya yer bırakmayacak şekilde tam olarak ifade etmektedir. )

 

Peygamber;

-Ey Cerir, beni Zu’l halasa’dan kurtarmaz mısın?

-Hayhay! Dedi.

Peygamber de onu gönderdi. Gitti, Bacila’daki Ahmas oğullarını da beraberine alarak puta yürüdü.

Haş’am ve Bahila putu korumak için savaştılar.

Bahila’dan o gün onu koruyanlardan 100 kişiyi, Haş’amlardan da pek çok kişiyi öldürdü. Banu Kuhafe b. Amr b. Haş’am’dan da 200 kişi öldürdü. Onları yendi ve bozguna uğrattı. Zu’lhalasa tapınağını yıktı, ateşe verdi, tapınak yandı.

Banu_Qurayza kabilesininiHz Ali tarafından katli 19 yy Rafi Bazil minyatürü British müze

Banu_Qurayza kabilesininiHz Ali tarafından katli 19 yy Rafi Bazil minyatürü British müze

Olanlar üzerine Haş’amdan bir kadın şunları söyledi;

Ban’u Umame, el Veliyye’de yığın yığın döküldüler,

Hepsi de yaralarıyla inler halde!

En önemli işleri için gelmişlerdi,

Önlerine kılıçlarıyla kükreyen aslanlar çıktı,

Ahmas kahramanları, Haş’am kadınlarına da
Her yana dağılan hakaretten pay düşürdüler!
 

 

“Hakaret” ile kast edilen, Cerir’in askerleri kadınlara tecavüz etmişler.””

 

Hani insanlar akın akın büyük özlemle koşa koşa İslam’a girmişlerdi? 

Bu cinayetler, tecavüzler ne oluyor o zaman?

 

İslam’ın yayılmasındaki zalimlikler, Hristiyanlığın Roma halklarına dayatılmasındaki zalimliklerden hiç de aşağı değildir hatta üstüne bile çıkmaktadır.

İslam, Roma’nın Hristiyanlık dayatmasına Nasturi-Süryani Hristiyanlığından uyarlama bir dinden başka şey değildir. Ama Roma’yı kızdırdıkları için onları da kıymışlardır.

Kahire'nin işgalinde Kıpti Kıyımını temsil eden resim.

Kahire’nin işgalinde Romalı asklerlerin öldürülmesini Kıpti Kıyımı olarak göstermişler.

Çünkü, 727’de İran’ı kesin yenilgiye uğratan Herakles, 627-28’de Şam’da Ebu Süfyan ile görüştü. İran kendini toparlarsa endişesiyle 630’a kadar Süfyan ile Muhammet danışıklı savaşlar yaptılar. İran’ın kendini toparlayamaması üzerine Ebu Süfyan Mekke’yi teslim etti ve Müslüman olduğunu açıkladı.

Sonra diğer kavimleri İslam’a yanı Bizans’ın dayattığı Arap Hristiyanlığına sokmak için savaşlar başladı.

Roma’ya sorun olan İran yandaşı isyanlar çıkaran Mecusi ve Yahudi-Musevi kavimlerin imhasına başlanıldı. Zul Hulasa putuna tapınan Yemenliler de diğerleri de Museviydiler.

Bu kıyım Yemmame’de, Mısır’da, Libya’da, Irak’ta, Umman’da, Libya’da sürdü.

Bu konuda geniş bilgi ve tarihi tespitler için “İslam Roma Tezgahı mı?” başlıklı “alaeddinyavuz@wordpress.com” ve “adilyargic.blogspot.com” bloglarımdaki yazımı okuyabilirsiniz.

 

Allah’ın peygamberinin, tecavüzleri yasaklamamasına bakıldığında pek de adaletli olmadığı anlaşılıyor. İslam Araplar arasında bile kılıç ve ırza geçmelerle yayılmıştır. Bu nasıl ilahi adalet?

Bu nasıl ilahi tebliğ ile şereflenme? Aksine şerefsizlik, zulüm, katliamdan başka şey değil.

 

Şimdi de Mısır’a nasıl girmişler, Kıptilerin kendi kalemlerinden okuyalım. Çeviri yorum bana ait.

Yazı çok uzun olduğundan kısaltarak aldım ve özetledim. Kolay gelsin;

“”

İSLAM MISIR’DA SOYKIRIMLA YAYILMIŞ

Historyofjihad.org/egypt.html” internet sitesi Mısır’ın İslam’a geçişini anlatmış. Bizim bu güne kadar bildiğimiz gibi Mısır halkının İslam’a “akın akın gönülllü girdikleri” iddialarının saçma ve palavra olduğunu göstermektedir.

Haçlı işbirlikçisi Mısır Kıpti Kilisesi sembolü

Haçlı işbirlikçisi Mısır Kıpti Kilisesi sembolü

Mısır, aksine Roma’ya sorun yaratan, Arap milliyetçisi ilk Hristiyan Yahudi ve Arapların ülkesiymiş ve İslam’a hiç de hoş bakmamışlar. Hiç bir Mısırlı İslam’a “gel buyur” dememiş.

Site önce “Cihat” kelimesini tanımlamış, şöyle; “Cihat, Arapça Cahada (Çabalamak) sözünden gelimektedir ve Müslüman olmayanları İslam’a ölüm acısıyla döndürmek için açılan saldırı savaşıdır.” Demektedir.

Mısır Romalılarca Kleopatra döneminde işgal edildikten sonra Romalılar Mısırlıların dinlerini değiştirmeyi düşünmediler. Sonra Büyük Konstantin Hristiyanlığı serbest bırakıp kucakladığında Mısır’da Hristiyanlık her yere yayıldı.

Ömer’in Mısır’ı fetheden komutanı Amr bin El Aas’ın yaşamından örnekler de vermiş.

Uhud savaşında Kureyşlilerin yanında iken Mekke’nin fethinden sonra Halid b. Velid ile birlikte Medine’ye saldırarak Medine’li Yahudi ve Hristiyanları İslam’a zorladığını ve olmayanları kıyımdan geçirdiğine dikkat çekiyor.

Medinelilerin İslam’ı gönüllü olarak benimsemediklerini ancak öldürme, yağma ve tecavüzlerle ikna edildiklerini anlatıyor.

Medine olayından sonra Amr b. Aas ile Halid b. Velid’in bundan sonra Muhammmet’in gangster çetesinde birlikte hareket ettikleri tespitini yapıyor.

Bir gün Amr el Aas’in deve çobanlığı yaparken uzaktan yorgun gelişen bir yolcu gördüğüne ve yolcunun yanında gelip susuzluktan yığıldığını, Amr’ın ona su tulumundan su vererek hayatını kurtardığını, bir süre sonra uyuyan yolcunun, topraktan çıkan bir yılanın saldırısına açık haldeyken Amr’in okuyla yılanı vurarak yolcunun hayatını ikinci kez kurtardığını, yolcunun uyandığında durumu görerek, ona kan parasını ödemesi için Mısır’a davet ettiğini, orada Amr’ı kral gibi ağırladığını yazar.

Bu misafirlik esnasında Heliopolis şehrinde yapılan dini ayinde, tapınağın baş rahibi olan malum yolcunun, “Mısır’ı yok edecek adamı” belirleyecek bir altın top oyunundan bahseder. Herkesin önünde rahibin altın topa vurarak havaya fırlatmasını takiben, topun havada kavis çizerek Amr’ın yeninden içeri girmesiyle, onun Mısır’ı yıkacak kişi olduğunu, bir gün Mısır’a döneceğini ona bildirdiğinde  Amr daha Filistinli bir çobandır.

Rahibin hediyelerini hayvanlara yükleyerek alan Amr memleketine döndükten sonra da bu top olayını unutamaz ve aklına her gelişinde gülüp geçerse de Ömer’in orduları Suriye’ye geldiğinde kendisini Ömer’in ordusunda bulması da uzun sürmez. Sonunda Suriye Müslüman orduları komutanı olduktan sonra Ömer’in “küfür ülkesi olan Mısır’ın alt üst edilmesini, yağmalanmasını emretmesiyle” 40.000 askerle Mısır’ı işgal eden Arap ordularının komutanı ve Mısır’da eski Mısır dininden, Ortodoks Hristiyanlık ile Musevi olanların katliamlarını, yağmalanmalarını, tecavüzlerini Amr’in yapmasını bu kehanete bağlar.

Takiye, (Besmele ile Müslüman kabul edilmesi) Müslüman olmayan Kafir Arapların Müslüman görünerek başkalarını aldatmalarında bir köşe taşı olmuştur. Takiyeci gayrimüslüm Arapların onlara katılmasıyla başka yerlerin işgalleri için yapılan şizofrenik savaşlarda zafer kazanmak için bir aldatma tekniği olarak kullanıldı.

641’de Mısır Müslüman çeterlerince işgal edildiğinde, eski Mısır dininin bazı uygulamaları bir yandan sürerken bile çoğunlukla bütün Mısır Hristiyandı

642’de Nubiye (Etiyopya-Sudan), Libya Tunus’un işgallerinin tamamlandığını kısa özetlerle açıklamışlar.

İslam orduları Kahire (o zaman Babil'miş, Irak Babil'i değil) kapısından giriyorlar

İslam orduları Kahire (o zaman Babil’miş, Irak Babil’i değil) kapısından giriyorlar

Amr b. El Aas, Kahire (O zaman Babilmiş), Heliopolis, İskenderiye şehirlerinin fetihlerinde din adamlarını, kale komutanlarını satın almada ustalık göstermiş ve girdiği yerlerde yağma, talan, ırza geme gibi zalimlikler yaptı diyen bu Kıpti Hristiyan sitesinin anlattıklarından bu güne kadar Mısırlıların Müslüman görünerek takiye yaptıkları ve inançlarını değiştirmedikleri, Müslümanlardan öç almak içinde Osmanlı’nın yıkılmasından bu güne işbirlikçilik ettikleri sonucu çıkmaktadır.

Yazı, 1150 yıllık İslam idaresini “işgal” olarak tanımlayarak şöyle özetliyor;

640’tan 1798 Napolyon işgaline kadar Mısır Müslüman ve Türk hanedanlarınca yönetildi.

1798’de Napolyon idaresindeki Fransızlar, Osmanlı’nın kendisinden önceki Memlüklere yaptığı gibi onları bozguna uğrattı. Ama, 1150 yıllık Müslüman işgali tam bir tiranlık idaresiydi.

660-751- Emevi Arap hanedanı

751-880 Abbasi Arap hanedanı

880-904 Tolonoğulları

904-913 Aksidler

913-1171 Fatımiler- Şii Arap hanedanı. Onları Türkler takip ettiler.

1171-1250 Eyyubiler- Türk hanedanı

1250-1517 Memluk Türk idaresi

1517-1798 Osmanlı Türk idaresi.””

Burada yaptıkları bir iyilik, “Eyyubilerin Türk olduklarını geçmesidir. Bizdeki Ermeniliğini gizleyen Kürtçülerin Eyyubilerin Kürt olduklarını söylemlerini çürütmüş oldu.

Kıptiler Müslümanlara çok kızmışlar.. Aşağı göstermek için Kahire'yi teslim eden haçlıyı en azından yüksekte göstermişler

Kıptiler Müslümanlara çok kızmışlar.. Aşağı göstermek için Kahire’yi teslim eden haçlıyı en azından yüksekte göstermişler

Bunun dışında 1798’den iki yıl sonra İngiliz amirali Nelson’un Fransız donanmasını İskenderiye limanına gömdüğünü ve Napolyon’un kayıkla Fransa’ya kaçtığını,  Fransızların ve işbirlikçilerinin iyice temizlendiği 15 yıl içinde de İngilizlerin idareyi Osmanlıya bıraktığını yazmayı unutmuş. İşin aslında bu tarihten sonra Mısır İngiliz ağırlıklı Osmanlı idaresinde yaşadı. Şeklen Osmanlıya bağlıydı.

Bu yazıyla Mısır Kıptilerinin, Muhammet ve Hicaz Araplarına olan kinini, Muhammet’i başlarına bela eden Roma imparatorlu Herakles’in düşmanlığı olduğunu görmeden, Araplar ile Türkleri aynı potaya koyup suçlamak, ancak Çingene (Kıpti) gerçek bir din adamının yapabileceği iştir. Oysa tarihi daha doğru yazıp, Türklerin nasıl İslam edildiklerini ve kullanıldıklarını yazarak puan kazanabilirdi. O zaman da Kendilerine soykırım yapan bu yüzden başlarına Muhammet’i musallat eden Roma’nın bu günkü şekli ABD+AB koalisyonuna “vatanını satan işbirlikçiler” olarak katılmak gibi ihanetlerinin ortaya çıkması söz konusu olurdu. Suriye Hristiyanları kadar onurlu olabilirdiler ama bu Mısırlılar kafalarına vuranı başlarına Allah yaptıklarından elbette beklenemez.

Araplar, Roma’nın başına bela olan Yahudi ve Ortodoks Hristiyanları öldürmüşler, mallarını yağmalamışlar, bakireleriyle evlenip ötekilerini satmışlar, mallarına el koymuşlar, bu gün de takiyeci Mısırlılar Müslüman Kardeşler, IŞİD bilmem ne gibi işbirlikçi örgütlerle Müslüman kanı dökerek 1400 yıl öncesinin öcünü almaktadırlar.

1919’da teslim olan Osmanlı ile onun toprakları üzerinde kurulan 36’dan fazla devletin başına da bu takiyeciler geçmiş, bu güne kadar İslam’ı kendilerine dönüştürmüşlerdir.

Hatta Vatikandan emekli kardinal Alberto Riviera’nın iddiasına göre, İslam’ın da başına takiye ile geçtiklerinden soğuk savaş döneminde Vatikan’a gidip “Komünizme karşı dinimizi koruyun” diye Müslümanlar adına dilenmişler, yetmemiş, İspanya ve Portekiz’de Solcu devrimcileri öldürmek için de “Dört Milyon” kişilik sivil silahlı ordu ile bu ülkelerde solcu kıyımında Müslümanları da kullanmışlardır.

Muhammet’in Arapları boyunlarına kılıcı dayayıp “Kelimei şehadet getirmesi” karşılığında Müslüman sayarak, “takiyeye sevk etmesinin iğrenç sonuçlarını bu şekilde görmüş olmaktayız.

Türk  milletinin bu kadar uyanıklar arasında hiç de akıllı olmadığını da acı da olsa tespit etmiş oluyoruz.

Ulen bu uydurma kaydırma, Türk’ü , kendi tapındıkları Kâbe şeytanları olan“Mecüclerin soyu/cüce şeytan soyu” gören ve aşağılayan bu dinde ne işin var ki?

Ki o Mecücler onların Allah’ıydılar. Yani biz onların Allah’larının soyuyuz, yani Allahları biziz. Bunlara kölelik etmenin salaklığını anlamanın olanağı yoktur.

Bir yorumla şeytanları evrenin ilki ve sonu olan bir tanrı yapıverdiler ve biz de bunu bal gibi yedik. 1200 yıl da bunların aptal dinlerine bekçilik ettik.

Bu gün Araplar o dini bıraktılar Vehhabi, Nurcu, Bahai, Afgani adları taşıyan yeni Mason dinlerine girdiler. Bizi de ilkel 6000 yıllık Sabilik şatanizmine “Ilımlı İslam” adıyla sokuyorlar hala kimseden çıt yok.

İşte bu devşirme, takiyecilerden oluşan IŞİD, EL KAİDE, BOKO HARAM, ÖSO V.B. ÖRGÜTLER BATI MİLLETLERİNİ "TÜRK VE İSLAM DÜŞMANI GÖSTERMEKTE" KULLANILMAKTADIRLAR.

İşte bu devşirme, takiyecilerden oluşan IŞİD, EL KAİDE, BOKO HARAM, ÖSO V.B. ÖRGÜTLER BATI MİLLETLERİNİ “TÜRK VE İSLAM DÜŞMANI GÖSTERMEKTE” KULLANILMAKTADIRLAR.

Oysa takiyeci Araplar, asla bu dine inanmamışlar, şimdi ise bölgeye bu takiyeci işbirlikçiler sayesinde “Haç’ın İşgali” başlamış, zevkten coşan takiyeciler, bu güne kadar yazamadıkları duygularını şimdi internet medyasından terör olaylarına kusmaya başlamışlardır.

Türklerin de kabahati bu Arap uydurma dinini 100 yıl yaşatmış olmak ve Arapları hak etmedikleri onurlu bir yaşamla onurlandırıp şımartmak, surre alaylarıyla onlar beslemek, ihanetlerine göz yummak ve kendilerinin de soykırımlara maruz kalmasına sebep olmaktır.

Roma’nın sinsi işbirlikçisi Muhammet ve yandaşı Arapların günahlarını bizim çekmemiz hiç de adil değildir. Kendini Rumlara adayan devşirme Osmanlı hanedanının Türk milletine yaptığı en büyük kötülük te budur. Muhammet’in Roma’nın isteği üzerine işlediği Yahudi ve Orotodoks Hristiyan soykırımlarının cezasını haçlı seferlerine karşı durarak üstlenme aptallığıdır.

Türk milleti hala TÜRK-İSLAM diyen başındaki devşirme Arap, Rum, Ermeni işbirlikçilerin sonu başından savaşlarda kendi soyunu tüketmesine son vermezse kaçınılmaz son gelecektir.

Türküm, komünistim, her türlü emperyalizme karşıyım, ABD-AB köpekliğini “solculuk-devrimcilik diyen anlatan NAZİ ARTIĞI Nasyonal Sosyalistlerden/Faşistlerden değilim. Roma köpekliğini “solculuk, demokratlık, liberallik, Orta solculuk, İsveç Sosyalistliği v.b. açıklayan, 2000 küsür yıldır Roma kölesi Araplardan da değilim.

Arapları sapıklıktan kurtarmak için Roma’nın dayattığı çakma din İslam ile şereflendiğine inanan ama ABD-AB köpekliğinde ısrar eden bu yüzden faşist Kürtlere “solcu-komünist” demeyi akıl zanneden salaklardan da değilim.

Önce Türk’üm ve insanım. Yeryüzünde her insanın, her canlı hayvan ve bitkinin yaşama hakkına saygı duyuyorum.

Her türlü zulmü lanetliyorum.

1300 yıldır ve bu gün de Roma’Nın kölesi olmayan bir tek Arap ve Müslüman ülkesi yoktur. Başımızda bunların devşirmeleri de bizi NATO çetesine bağlamışlar ve insanlarımız her gün kıydırmaktadırlar.

Bu zulme ortak olanları da lanetliyorum.

Alaeddin Yavuz/

Alaeddin Yavuz wordpress

keykubat

/adilyargic

/ adilyargicc

 

İSLAM ROMA TEZGAHI MI? http://adilyargic.blogspot.com.tr/2015/12/islamiyet-roma-tezgahi-mi.html

İSLAM ROMA TEZGAHI MI? https://alaeddinyavuz.wordpress.com/2015/12/09/849/

http://www.historyofjihad.org/egypt.html

Reklamlar

About Alaeddin Yavuz

55 years old man,Turk, blogger, anti war, antiemperialist, socialist, since 1978's leftist, religionless, peacemaker, antiracest, retired constable, married, have two children, live in Istanbul- Turkiye Yazılarımı ırkçı, etnik,dini ayrımcı bulanlar, Selçuklu ile Osmanlı'nın çöküşünde, Atatürk'e yapılan 26 Kürt isyanı, Şapka yasası bahanesiyle çıkartılan çok sayıda iç isyanın, yine Atatürk'e 25 suikastın arkasında ve 30 yıldır, 50.000 insanımızın ölümünde Kürt Yezidiliği ve onların ardında saklanmış gayrimüslüm azınlıkların olmadığını ispatlasın. Tarih boyunca devletler dinleri, dinler devlet siyasetlerini belirlemiştir. Bilinenlere göre, Sümer ile başlayan din ile devlet siyaseti belirleme, Babil, Asur, İran ve Roma ile sürmüştür. Bu günde, devletler ve dinler günümüzün Roma'sı A.B.D. tarafından yeniden düzenlenmektedir. Yeni tanrılar ve Mehdiler çoktan piyasalara sürülmüştür. Siz, dinlerinizi değişmemiş zannedin durun. Bunları seçtiğimizi zannettiğimiz, onlara çalışan siyasiler, askeri, sivil bürokratlar, eğitimciler, yazar-çizerler ve din adamları yardımıyla yapmaktadır. Din adamları tarih boyunca, daima halka çobanlık eden hakim sınıfın ortağı olmuşlardır. Temel ilkeleri, "Korkut, Kandır, Köleleştir. Ölüm sonrası sonsuz yaşamada, "ebedi mutluluk" vaadini kaçırmakla korkuturlar; Cennet, ve ebedi yaşam mükafatlarıyla kandırırlar; Siyasi ve dini otoriteye itaate razı ederek köleleştirirler. Halka hizmet eden, devlet ve egemen sınıfa karşı koruyan tek bir din yoktur. Tüm yasalar, halkın aleyhine yapılır. Egemen sınıflar yargı tanımazlar. Çobanların sürülerini koruyup, otlatıp,sulayarak beslemeleri ve satmaları gibi, din adamlarının ortağı egemen sınıflar da halkı, küçük refah artışları, dini bağnazlığı körükleyerek kendilerine bağlar, güç ve şöhret kazandıracak savaş iç savaş, terör, işgal olaylarında da kurban ederler. Aynı çobanın sürüsüne yaptığı gibi. Günümüzde Kombine Tesisleri çağdaş hayvancılık ile cağdaş devlet anlayışını daha açıklanabilir hale getirmişlerdir Tacı Haine Giydiren Milletin Kanı Dinmez. Takdir sizindir.
Bu yazı Arkeoloji-Dinler Tarihi içinde yayınlandı ve , , , olarak etiketlendi. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.