BÜTÜN MEZHEPLER VE TARİKATLAR İSLAM DEĞİLDİR.


BÜTÜN MEZHEPLER VE TARİKATLAR İSLAM DEĞİLDİR.

İslam dinde bölünmeyi yasaklar bu da Mezhep ve Tarikatlara bölünmeyi kast etmektedir.

Ayetler;

Bölünmeyin Ayeti;
Ali İmran 103
Süleyman Ateş (3/ÂLİ İMRÂN-103: Ve topluca Allâh’ın ipine yapışın, ayrılmayın; Allâh’ın size olan ni’metini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman idiniz, (Allâh) kalblerinizi uzlaştırdı. O’nun ni’metiyle kardeşler haline geldiniz. Siz ateşten bir çukurun kenarında bulunuyordunuz, (Allâh) sizi ondan kurtardı. Allâh size âyetlerini böyle açıklıyor ki, yola gelesiniz.)'”

Ruhbanlık Yasağı
Hadid 27;
Süleyman Ateş (57/HADÎD-27: Sonra bunların peşinden ardarda elçilerimizi gönderdik. Meryem oğlu Îsâ’yı da onların ardına kattık; ona İncil’i verdik ve ona uyanların kalblerine şefkat ve merhamet koyduk. İcâdettikleri ruhbanlığı, biz onlara yazmamıştık, yalnız Allâh’ın rızâsını kazanmak için kendiliklerinden uyguladılar ama ona gereği gibi uymadılar. Biz de onlardan imân edenlere mükâfâtlarını verdik. Fakat onlardan birçoğu da yoldan çıkmıştır.)

Şefaatçılık, Şefaaatçı Ruhbanlık( Şeyh, Pir, Imam) Yasağı;
Enam 94
Diyanet İşleri (6/EN’ÂM-94: Andolsun, sizi ilk defa yarattığımız gibi teker teker bize geldiniz. Size verdiğimiz dünyalık nimetleri de arkanızda bıraktınız. Hani hakkınızda Allah’ın ortakları olduğunu zannettiğiniz şefaatçilerinizi de yanınızda görmüyoruz? Artık aranızdaki bağlar tamamen kopmuş ve (Allah’ın ortağı olduklarını) iddia ettikleriniz, sizi yüzüstü bırakıp kaybolmuşlardır.)

Tövbe Ettirmek Peygambere Mahsustur.
Tevbe 11
Bundan sonra eğer onlar, (resûlün önünde Allah’a ulaşmayı dileyerek) tövbe ederlerse ve namazı ikâme ederlerse (kılarlarsa) ve zekâtı verirlerse artık (onlar), sizin dînde kardeşlerinizdir. Ve bilen bir kavim (topluluk) için âyetleri ayrı ayrı açıklıyoruz.

Tevbe karşılığı devlete vergi Zekat almak Tevrat’ta da vardır.
Tevbe 103
Onların mallarından sadaka olarak al ve onunla, onları temizle ve tezkiye et ve onlara dua et, muhakkak ki; senin duan onlar için bir sekînedir (sukûnettir). Ve Allah;Sem’î (en iyi işiten)dir, Alîm (en iyi bilen)dir.

Tövbeyi kabul eden, bağışlayan ancak Allah’tır;
Allah’ın kullarından, tövbeleri kabul ettiğini ve sadakaları aldığını (kabul ettiğini) bilmiyorlar mı? Ve muhakkak ki Allah, tövbeleri kabul eden ve Rahîm (rahmet nuru gönderen)’dir.

Günahlar kıyamette İsrafil’in üflediği borazanın sesi ile yeniden dirilme gerçekleştikten sonra herkesin işleri eline verilecek, cennetlikler cennete, günahkarlar da cehenneme gidecektir. Günahlar cehennemde ödeniyor. Bu ayetler gereğince yeryüzünde hiç bir kimse peygamber dahil günah bağışlama yetkisine sahip değildir.;

İnsanları Sesle Toplu Yok Etme Kıyamette Ölüm, Yeniden Dirilme ve Yargılanma;

Yasin Suresi 36.

  • 36;28: Biz onun ardından kavmi üzerine gökten bir ordu indirmedik, indirecek de değildik.
  • 36;29: Olan, sadece korkunç titreşimli bir sesti. Ve bir anda sönüverdiler.
  • 36;32: Ancak herkes toplandığında, onlar da huzurumuzda hazır bulundurulacaklar.
  • 36;48: Bir de şöyle derler: “Eğer doğru sözlüler iseniz, bu tehdit ne zaman?”
  • 36;49: Sadece korkunç titreşimli bir sesi bekliyorlar. Onlar çekişip dururlarken, o ses kendilerini enseleyecektir.
  • 36;50: O zaman ne bir tavsiyede bulunmaya güçleri yetecek ne de ailelerine dönebilecekIer.
  • 36;51: Sûra üfürülmüştür! Bak, işte kabirlerden, Rablerine doğru akın akın gidiyorlar.
  • 36;52: Şöyle diyecekler: “Vay başımıza gelene! Kim kaldırdı bizi mezarımızdan? Rahman’ın vaat ettiği işte bu! Peygamberler doğru söylemişler.”
  • 36;53: Topu topu korkunç titreşimli bir tek ses. Ve bakmışsın, hepsi birden huzurumuzda divan durmaktadır.
  • 36;54: O gün hiçbir canlıya, hiçbir şekilde haksızlık edilmez. Sizler, sadece yapıp ettiklerinizin karşılığı olarak cezalandırılırsınız.
ŞEYH, ŞIH, PIRLERDEN, IMAMLARDAN ŞIFA, GÜNAH BAĞIŞLANMASI DILEYENLER BUNLARI OKUSUNLAR.

Müslüman görünen Yahudi olduğu Nur Cemaatince iddia edilen, Abdülbaki Erol günah bağışlayıp, alkol bıraktırabiliyor. Bunlardan şefaat, şifa, günah bağışlanması bekleyen Kur’anda yazan bu sayfadaki ayetlere yani Allah’ın emirlerine karşı gelmiş olur. Elinde Kur’anla gidip bunlara köle olanlar sadece kendilerine güldürürler. Çünkü bunlar yüzyıllardır Müslüman görünen Yahudiler ve Sabi Hristiyanlarıdır. Bunlara köle olmak demek cumhuriyet öncesi Osmanlıda olduğu, şimdi IŞİD’in yaptığı gibi sizi ailenizi, çocuklarınızı mal olarak alıp satabilecek, mallarınıza sahip olabilecek, isterse ırzınıza geçebilecek veya öldürebilecek yetkiyi vermiş oluyorsunuz.

ü

 

ZÜMER SURESI 39.Sure
ÖLÜM AHRET YARGILAMALARI.
Kıyamet öncesi herkes ölecek;
39;30 – Sen elbette öleceksin, onlar da elbette öleceklerdir.
Ölüm Sonrası Diriliş=Kıyamet
39;31 – Sonra siz muhakkak kıyamet gününde Rabbinizin huzurunda birbirinizden davacı olacaksınız.
Her şeye Allah Yeter;
39;36 – Allah, kuluna kâfi değil midir? Durmuşlar da seni O’ndan başkalarıyla korkutuyorlar. Her kimi ki Allah şaşırtırsa, artık ona hidayet edecek yoktur.
Şefaat, şifa dağıtan, günah bağışlayan Allah’tır;
39;43 – Yoksa Allah’tan başka şefaatçiler mi edindiler? De ki: “Onlar hiçbir şeye güç yetiremezler ve akıl erdiremezlerse de mi (böyle yapacaksınız)?”
Her türlü şeffat Allahtandır;
39;44 – De ki: “Bütün şefaat Allah’ındır. Göklerin ve yerin mülkü O’nundur. Sonra hep döndürülüp O’na götürüleceksiniz.”
Yeryüzü kıyamette Allah!ın avucundadır;
39;67 – Allah’ı hakkıyla takdir edemediler. Halbuki bütün yer kıyamet günü O’nun avucundadır. Gökler de kudretiyle dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından münezzeh ve çok yüksektir.
Yok oluş, bir borazan (Sur) sesi ile olacak. her şey yok olduktan sonra yine sesle diriltilecek;
39;68 – Ve sûra üflenmiştir. Göklerde kim var, yerde kim varsa çarpılıp yıkılmıştır. Ancak Allah’ın dilediği müstesna. Sonra ona bir daha üflenmiştir. Bu defa da hep onlar kalkmışlar bakıyorlardır.
Yeniden yaratılış sonrası huzurda “adil yargılama;
39;69 – Yer, Rabbinin nuru ile parlamıştır. Kitap konmuş, peygamberler ve şahitler getirilmiş ve aralarında hak ile hüküm verilmektedir. Hem onlara hiç haksızlık yapılmaz.
İyiliklerin karşılığı verilecek;
39;70 – Herkese ne amel yaptıysa karşılığı tam olarak ödenmiştir. O (Allah), onların yaptıklarını en iyi şekilde bilmektedir.
Günahları olanlar cehenneme topluca gönderilecek;
39;71 – İnkâr edenler bölük bölük cehenneme sevkedilmektedir. Nihayet oraya vardıklarında kapıları açılır ve bekçileri onlara: “İçinizden size Rabbinizin âyetlerini okuyan, bu gününüzle karşılaşacağınıza dair sizi uyaran peygamberler gelmedi mi?” derler. Onlar da: “Evet geldi” derler. Fakat kâfirler üzerine azab kelimesi hak oldu.
Kafirlere ebedi cehennem, çıkış yok;
39;72 – (Onlara): “Ebedî olarak içinde kalmak üzere girin cehennemin kapılarından” denir. Bak, büyüklük taslayanların yeri ne kötüdür!
39;73 – Rablerinden korkanlar da bölük bölük cennete sevk edilmektedir. Nihayet oraya vardıkları zaman kapıları açılır ve bekçileri onlara: “Selâm sizlere,
Hiç yorum yapmadan buraya kadar seçtiğin surelerden Kuran ayetleri, yani inananlar için Allah’ın sözlerini okudunuz. Eğer, Müslümansanız okuduklarınızdan, mezhep ve tarikatların batıl olduklarını, peygamberin Allah’ın izniyle şefaatçi olabildiğini, her türlü yardımın, iyiliğin, bağışlanmanın sadece Allah’tan istenebileceğini Allah’ın sözleri sizi ikna edebildiyse cemaat ve tarikatların , onları işleten yalancı sahtekarların işlerini bitirirsiniz.
Çünkü bu şeyh, pir, hoca, iamam gelenekleri eski putperestlik dinlerinde “Allah’ın soyundan geldiklerine inanılan Feodalite adıyla anılan rahipler, hocalar, hahamlar gibi din adamlarından oluşan ruhbanlar ve krallara tanrı, yarı tanrı, şefaat edebilecek tanrı ile kan bağı var diye hürmet edilirdi.
İslam her türlü sapkınlığı kaldırmak için geldiyse, bunlara sadakati emretmemişse niye hala bunlardan medet umuyorsunuz?
Bir düşünün.
Takdir sizindir.
Reklamlar

About Alaeddin Yavuz

55 years old man,Turk, blogger, anti war, antiemperialist, socialist, since 1978's leftist, religionless, peacemaker, antiracest, retired constable, married, have two children, live in Istanbul- Turkiye Yazılarımı ırkçı, etnik,dini ayrımcı bulanlar, Selçuklu ile Osmanlı'nın çöküşünde, Atatürk'e yapılan 26 Kürt isyanı, Şapka yasası bahanesiyle çıkartılan çok sayıda iç isyanın, yine Atatürk'e 25 suikastın arkasında ve 30 yıldır, 50.000 insanımızın ölümünde Kürt Yezidiliği ve onların ardında saklanmış gayrimüslüm azınlıkların olmadığını ispatlasın. Tarih boyunca devletler dinleri, dinler devlet siyasetlerini belirlemiştir. Bilinenlere göre, Sümer ile başlayan din ile devlet siyaseti belirleme, Babil, Asur, İran ve Roma ile sürmüştür. Bu günde, devletler ve dinler günümüzün Roma'sı A.B.D. tarafından yeniden düzenlenmektedir. Yeni tanrılar ve Mehdiler çoktan piyasalara sürülmüştür. Siz, dinlerinizi değişmemiş zannedin durun. Bunları seçtiğimizi zannettiğimiz, onlara çalışan siyasiler, askeri, sivil bürokratlar, eğitimciler, yazar-çizerler ve din adamları yardımıyla yapmaktadır. Din adamları tarih boyunca, daima halka çobanlık eden hakim sınıfın ortağı olmuşlardır. Temel ilkeleri, "Korkut, Kandır, Köleleştir. Ölüm sonrası sonsuz yaşamada, "ebedi mutluluk" vaadini kaçırmakla korkuturlar; Cennet, ve ebedi yaşam mükafatlarıyla kandırırlar; Siyasi ve dini otoriteye itaate razı ederek köleleştirirler. Halka hizmet eden, devlet ve egemen sınıfa karşı koruyan tek bir din yoktur. Tüm yasalar, halkın aleyhine yapılır. Egemen sınıflar yargı tanımazlar. Çobanların sürülerini koruyup, otlatıp,sulayarak beslemeleri ve satmaları gibi, din adamlarının ortağı egemen sınıflar da halkı, küçük refah artışları, dini bağnazlığı körükleyerek kendilerine bağlar, güç ve şöhret kazandıracak savaş iç savaş, terör, işgal olaylarında da kurban ederler. Aynı çobanın sürüsüne yaptığı gibi. Günümüzde Kombine Tesisleri çağdaş hayvancılık ile cağdaş devlet anlayışını daha açıklanabilir hale getirmişlerdir Tacı Haine Giydiren Milletin Kanı Dinmez. Takdir sizindir.
Bu yazı Arkeoloji-Dinler Tarihi içinde yayınlandı. Kalıcı bağlantıyı yer imlerinize ekleyin.